Đồ án 1: Tìm hiểu một CMS/Framework PHP và viết ứng dụng minh họa

posted Mar 10, 2012, 6:59 PM by Tai Huynh   [ updated Mar 10, 2012, 7:04 PM ]
Kế hoạch thực hiện đồ án:

 • Tuần 1 (12/03): Lựa chọn công nghệ
  • Lựa chọn một công nghệ để bắt đầu làm đồ án
   • CMS: Drupal, Joomla, Wordpress, Typo3
   • Framework: Code Ignitor, Cake PHP, Zend FW
 • Tuần 2 (19/03) + Tuần 3 (26/03):  + Tuần 4 (02/04): Tìm hiểu công nghệ
  • Tìm hiểu kiến trúc của CMS/framework, cách cài đặt, cấu hình và sử dụng
  • Liệt kê các modules/add-ons/theme thường sử dụng nhất
  • Báo cáo bằng file PPT
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Bao cao lan 1
 • Tuần 5 (09/04) + Tuần 6 (16/04): Phát triển module
  • Tìm hiểu cách phát triển một module mới
  • Báo cáo bằng file PPT
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Bao cao lan 2
 • Tuần 7 (23/04) + Tuần 8 (30/04): Ứng dụng minh họa
  • Đề xuất ứng dụng minh họa cho đồ án
  • Phân tích GAP: Liệt kê các chức năng + các module 
  • Báo cáo bằng file PPT
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Bao cao lan 3
 • Tuần 9 (07/05) + Tuần 10 (14/05): Phát triển ứng dụng
  • Phát triển ứng dụng minh họa
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Bao cao cuoi ki
Comments