Hình thức đánh giá môn học

posted Mar 9, 2012, 10:02 PM by Tai Huynh
 • Điểm thi giữa kì:      20% (tuần 19/03)
 • Điểm bài tập nhỏ:    30%
  • Bài tập nhỏ số 01: nộp ngày 17/03
  • Bài tập nhỏ số 02: nộp ngày 31/03
  • Bài tập nhỏ số 03: nộp ngày 14/04
 • Điểm bài tập lớn:     50%
  • Lập danh sách + chọn đề tài ngày 10/03
  • Chấm bài tập lớn ngày 06/05
 • Điểm thuyết trình:   10%
  • Đăng kí ngày 17/03
  • Thuyết trình vào tuần cuối

Comments