Recent site activity

Mar 10, 2012, 6:59 PM Tai Huynh created Đồ án 1: Tìm hiểu một CMS/Framework PHP và viết ứng dụng minh họa
Mar 10, 2012, 6:05 PM Tai Huynh edited TRANG CHỦ
Mar 10, 2012, 6:05 PM Tai Huynh edited ĐH TĐT - 2011/12-HK2 - ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Mar 10, 2012, 6:03 PM Tai Huynh edited ĐH TĐT - 2011/12 - HK2 - ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Mar 10, 2012, 6:03 PM Tai Huynh created tdt-2011-hk2-doan
Mar 10, 2012, 6:02 PM Tai Huynh edited TRANG CHỦ
Mar 9, 2012, 11:48 PM Tai Huynh created Bài đăng Không có tiêu đề
Mar 9, 2012, 10:02 PM Tai Huynh created Hình thức đánh giá môn học
Mar 9, 2012, 9:43 PM Tai Huynh edited TRANG CHỦ
Mar 9, 2012, 9:42 PM Tai Huynh created Tài liệu môn học
Mar 9, 2012, 9:41 PM Tai Huynh edited ĐH TĐT - 2011/12-HK2 - LẬP TRÌNH DI ĐỘNG
Mar 9, 2012, 9:40 PM Tai Huynh created tdt-2011-hk2-android
Feb 25, 2012, 1:11 AM Tai Huynh edited QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM (ĐH TĐT - 2012)
Feb 25, 2012, 1:10 AM Tai Huynh edited TRANG CHỦ
Feb 25, 2012, 1:01 AM Tai Huynh created Kế hoạch môn học
Feb 25, 2012, 12:52 AM Tai Huynh created Danh sách thuyết trình
Feb 25, 2012, 12:51 AM Tai Huynh created Tài liệu tham khảo
Feb 25, 2012, 12:48 AM Tai Huynh created 2012-tdt-qlda
Feb 2, 2012, 8:02 AM Tai Huynh edited ĐH TĐT - 2011/12-HK2 - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Feb 2, 2012, 8:00 AM Tai Huynh edited TRANG CHỦ
Feb 2, 2012, 7:59 AM Tai Huynh edited BÀI TẬP NHÓM LẦN 1
Feb 2, 2012, 7:58 AM Tai Huynh edited BÀI TẬP NHÓM LẦN 1
Feb 2, 2012, 7:56 AM Tai Huynh created Bài đăng Không có tiêu đề
Feb 2, 2012, 7:53 AM Tai Huynh edited THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - ĐH TÔN ĐỨC THẮNG - 2011/12-HK2
Feb 2, 2012, 7:52 AM Tai Huynh edited TRANG CHỦ