Nộp bản đặc tả đề tài

posted Nov 20, 2010, 11:19 PM by Tai Huynh   [ updated Nov 22, 2010, 6:34 PM ]
- Hạn nộp bản mô tả yêu cầu người dùng (URD) của đề tài là 11:59PM ngày 22/11/2010.
- Hình thức nộp bài
    - Gửi qua mail:      hlttai at itam.tdt.edu.vn
    - Tiêu đề mail:       [TDT-OOAD] [<tên_nhóm>] URD v1.0  -> ví dụ [TDT-OOAD] [ABC] URD 1.0
    - File đính kèm:     URD_<mã_đề_tài>_<tên_nhóm>.PDF  -> ví dụ URD_01_ABC.PDF
    - Lưu ý:                Mỗi nhóm chỉ gửi 1 file pdf duy nhất.
Comments