Quy định đăng kí đề tài

posted Aug 25, 2011, 12:14 AM by Tai Huynh   [ updated Aug 26, 2011, 9:25 PM ]
1. Đề tài liên quan đến các vấn đề chuyên sâu của công nghệ phần mềm, ví dụ:
 1. Socio-technical Systems
 2. Component-based Software Engineering
 3. Distributed Software Engineering
 4. Service-oriented Architecture
 5. Embedded Systems
 6. Aspect-oriented software engineering
 7. Configuration Management
 8. Software Testing
 9. Project Management
 10. Software Process
 11. Social Networks
 12. Frameworks & API
 13. Platforms

2. Không nên chọn các đề tài về công nghệ nhưng đã quá phổ biến ví dụ Ajax, Joomla, Wordpress ... hoặc mang tính chung chung Software Testing ...

3. Được quyền đăng kí nhiều lần, sẽ chọn kết quả đăng kí sau cùng.
Comments