Danh sách đề tài nhóm CDCNPM1 (thứ 3)

posted Aug 29, 2011, 6:41 PM by Tai Huynh
Kế hoạch thực hiện:
  • Tuần 2: Đăng kí đề tài
  • Tuần 3: Gửi đề cương (gồm những nội dung chính sẽ thực hiện trong đề tài)
  • Tuần 7: Gửi bản ppt lần 1 (60%)
  • Tuần 9: Gửi bản ppt hoàn chỉnh
  • Tuần 10: Thuyết trình
Ĉ
Tai Huynh,
Aug 29, 2011, 6:44 PM
Comments