Nộp URD v1.0 ngày 14/11/2010

posted Nov 8, 2010, 1:32 AM by Tai Huynh   [ updated Nov 8, 2010, 1:38 AM ]
- Hạn nộp bản mô tả yêu cầu người dùng (URD) của đề tài là 11:59PM ngày 14/11/2010.
- Hình thức nộp bài
    - Tiêu đề mail:       [OOSD] [<tên_nhóm>] URD v1.0  -> ví dụ [OOSD] [Cuồng Phong] URD 1.0
    - File đính kèm:     URD_<mã_đề_tài>_<tên_nhóm>.PDF  -> ví dụ URD_01_ABC.PDF
    - Lưu ý:                Mỗi nhóm chỉ gửi 1 file pdf duy nhất.
- Mẫu tài liệu URD:
Comments