Nộp SRS v1.0 ngày 05/12/2010

posted Nov 20, 2010, 11:20 PM by Tai Huynh   [ updated Nov 20, 2010, 11:22 PM ]
- Hạn nộp bản đặc tả (SRS) của đề tài là 11:59PM ngày 05/12/2010.
- Hình thức nộp bài
    - Tiêu đề mail:       [OOSD] [<tên_nhóm>] SRS v1.0  -> ví dụ [OOSD] [Cuồng Phong] SRS 1.0
    - File đính kèm:     SRS_<mã_đề_tài>_<tên_nhóm>.PDF  -> ví dụ SRS_01_ABC.PDF
    - Lưu ý:                Mỗi nhóm chỉ gửi 1 file pdf duy nhất.
Comments