Nộp bài thiết kế đối tượng + giao diện ngày 22/01/2011

posted Dec 28, 2010, 12:51 AM by Tai Huynh   [ updated Dec 29, 2010, 4:54 PM ]
Xin lỗi các bạn do con thầy bệnh phải nằm viện nên không tiếp tục lên lớp được. Các bạn nộp bài design vào ngày 22/01/2011 nhé. Nội dung bao gồm:
  - Bảng thiết kế đối tượng
  - Bảng thiết kế giao diện

Hình thức nộp: email trực tiếp

Xem mẫu báo cáo trong phần Tài liệu tham khảo (chỉ xem phần đối tượng và giao diện, bỏ phần thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế kiến trúc).
Chúc các bạn làm bài tốt.
Comments