Kết quả đăng kí đề tài

posted Nov 6, 2010, 8:14 PM by Tai Huynh   [ updated Nov 6, 2010, 8:58 PM ]
Các bạn vào http://sites.google.com/a/hlttai.com/home/hcmus-oosd-2010/thongbao/danhsachdangkinhom để xem kết quả đăng kí đề tài nhé.
Do tối đa chỉ 2 nhóm / 1 đề tài nên sẽ có 1 số nhóm bị chọn qua option 2, 3 ... hoặc giảng viên gán đề tài khác.

Chi tiết đề tài được mô tả trong các phần mềm tương tự ở http://sites.google.com/a/hlttai.com/home/hcmus-oosd-2010/thongbao/danhsachtendoan.

Chúc các bạn thực hiện đề tài thành công!
Comments