Danh sách tên đồ án

posted Sep 30, 2010, 1:54 AM by Tai Huynh   [ updated Nov 7, 2010, 12:10 AM ]
Dưới đây là tên các đồ án sẽ thực hiện. Nội dung chi tiết từng đồ án sẽ thông báo sau. Mỗi đồ án sẽ được thực hiện bởi 2 nhóm (báo cáo riêng).

01    PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO (WAREHOUSE MANAGEMENT)
Tham khảo:
- http://www.openerp.com/products/wms
- http://www.esoft.com.vn/Downloads/EsoftInventory/ESoftInventoryUserGuide.pdf

02    PHẦN MỀM QUẢN TRỊ MUA HÀNG (PURCHASE MANAGEMENT)
Tham khảo
- http://www.openerp.com/products/purchase
- http://www.fbs.com.vn/XmanPM.jsp

03    PHẦN MỀM QUẢN TRỊ KHÁCH HÀNG (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)
Tham khảo:
- http://www.openerp.com/products/crm
- http://www.sugarcrm.com/crm/products/sugar-suite/components.html
- http://www.misa.com.vn/Default.aspx?Page=ProductView&ProductID=MISACRMNET2008

04    PHẦN MỀM QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (MANUFACTURING MANAGEMENT)
Tham khảo:
- http://www.openerp.com/products/manufacturing


05    PHẦN MỀM QUẢN TRỊ KẾ TOÁN (ACCOUNTING MANAGEMENT)
Tham khảo:
- http://www.openerp.com/products/accounting
- http://www.misa.com.vn/Default.aspx?Page=ProductView&ProductID=SMENET2010

06    PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT)
Tham khảo:
- http://www.openerp.com/products/project
- http://www.dotproject.net/

07    PHẦN MỀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)
Tham khảo:
- http://www.openerp.com/products/hr
- http://misa.com.vn/Default.aspx?Page=ProductView&ProductID=MISAHRM

08    PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG BÁN LẺ (POINT OF SALE MANAGEMENT)
Tham khảo:
- http://www.openbravo.com/product/pos/

09    PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
Tham khảo:
- http://www.htmedsoft.com/

10    PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Tham khảo
- http://www.edusoft.net.vn/default.aspx?page=detailspro&proname=EDUSOFT

11    PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI LIỆU (DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM)
Tham khảo
- http://www.alfresco.com/products/dm


12    PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỘNG TÁC (COLLABORATION SYSTEM)
Tham khảo
- http://www.google.com/apps/
- http://www.alfresco.com/products/collaboration/

13    PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐỊA ỐC
Tham khảo
- http://www.diaoconline.vn


14    PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG
Tham khảo
- http://www.vietnamwork.com/
- http://www.hrvietnam.com/

Comments