Bài nộp URD v1.0

posted Nov 14, 2010, 6:02 PM by Tai Huynh   [ updated Nov 14, 2010, 6:12 PM ]
1. Bài nộp:
   - http://www.mediafire.com/?az41rxfo6z76xlj
2. Nhắc nhở: 
   - Một số nhóm trưởng khi gửi mail không CC cho các thành viên còn lại.
   - Nhóm DHQ, H2, HVH, ZERO đặt tên file sai quy tắc.
   - Nhóm NONAME03 không nộp bài.
Comments