Thông báo


Nộp bài thiết kế đối tượng + giao diện ngày 22/01/2011

posted Dec 28, 2010, 12:51 AM by Tai Huynh   [ updated Dec 29, 2010, 4:54 PM ]

Xin lỗi các bạn do con thầy bệnh phải nằm viện nên không tiếp tục lên lớp được. Các bạn nộp bài design vào ngày 22/01/2011 nhé. Nội dung bao gồm:
  - Bảng thiết kế đối tượng
  - Bảng thiết kế giao diện

Hình thức nộp: email trực tiếp

Xem mẫu báo cáo trong phần Tài liệu tham khảo (chỉ xem phần đối tượng và giao diện, bỏ phần thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế kiến trúc).
Chúc các bạn làm bài tốt.

Nộp SRS v1.0 ngày 05/12/2010

posted Nov 20, 2010, 11:20 PM by Tai Huynh   [ updated Nov 20, 2010, 11:22 PM ]

- Hạn nộp bản đặc tả (SRS) của đề tài là 11:59PM ngày 05/12/2010.
- Hình thức nộp bài
    - Tiêu đề mail:       [OOSD] [<tên_nhóm>] SRS v1.0  -> ví dụ [OOSD] [Cuồng Phong] SRS 1.0
    - File đính kèm:     SRS_<mã_đề_tài>_<tên_nhóm>.PDF  -> ví dụ SRS_01_ABC.PDF
    - Lưu ý:                Mỗi nhóm chỉ gửi 1 file pdf duy nhất.

Bài nộp URD v1.0

posted Nov 14, 2010, 6:02 PM by Tai Huynh   [ updated Nov 14, 2010, 6:12 PM ]

1. Bài nộp:
   - http://www.mediafire.com/?az41rxfo6z76xlj
2. Nhắc nhở: 
   - Một số nhóm trưởng khi gửi mail không CC cho các thành viên còn lại.
   - Nhóm DHQ, H2, HVH, ZERO đặt tên file sai quy tắc.
   - Nhóm NONAME03 không nộp bài.

Nộp URD v1.0 ngày 14/11/2010

posted Nov 8, 2010, 1:32 AM by Tai Huynh   [ updated Nov 8, 2010, 1:38 AM ]

- Hạn nộp bản mô tả yêu cầu người dùng (URD) của đề tài là 11:59PM ngày 14/11/2010.
- Hình thức nộp bài
    - Tiêu đề mail:       [OOSD] [<tên_nhóm>] URD v1.0  -> ví dụ [OOSD] [Cuồng Phong] URD 1.0
    - File đính kèm:     URD_<mã_đề_tài>_<tên_nhóm>.PDF  -> ví dụ URD_01_ABC.PDF
    - Lưu ý:                Mỗi nhóm chỉ gửi 1 file pdf duy nhất.
- Mẫu tài liệu URD:

Kết quả đăng kí đề tài

posted Nov 6, 2010, 8:14 PM by Tai Huynh   [ updated Nov 6, 2010, 8:58 PM ]

Các bạn vào http://sites.google.com/a/hlttai.com/home/hcmus-oosd-2010/thongbao/danhsachdangkinhom để xem kết quả đăng kí đề tài nhé.
Do tối đa chỉ 2 nhóm / 1 đề tài nên sẽ có 1 số nhóm bị chọn qua option 2, 3 ... hoặc giảng viên gán đề tài khác.

Chi tiết đề tài được mô tả trong các phần mềm tương tự ở http://sites.google.com/a/hlttai.com/home/hcmus-oosd-2010/thongbao/danhsachtendoan.

Chúc các bạn thực hiện đề tài thành công!

Nghỉ học ngày 02/10

posted Sep 30, 2010, 7:09 PM by Tai Huynh   [ updated Sep 30, 2010, 7:10 PM ]

Thông báo nghỉ học ngày 02/10 do thầy đi công tác. Tuần 09/10 học bình thường. Lịch bù thông báo sau.

Danh sách tên đồ án

posted Sep 30, 2010, 1:54 AM by Tai Huynh   [ updated Nov 7, 2010, 12:10 AM ]

Dưới đây là tên các đồ án sẽ thực hiện. Nội dung chi tiết từng đồ án sẽ thông báo sau. Mỗi đồ án sẽ được thực hiện bởi 2 nhóm (báo cáo riêng).

01    PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO (WAREHOUSE MANAGEMENT)
Tham khảo:
- http://www.openerp.com/products/wms
- http://www.esoft.com.vn/Downloads/EsoftInventory/ESoftInventoryUserGuide.pdf

02    PHẦN MỀM QUẢN TRỊ MUA HÀNG (PURCHASE MANAGEMENT)
Tham khảo
- http://www.openerp.com/products/purchase
- http://www.fbs.com.vn/XmanPM.jsp

03    PHẦN MỀM QUẢN TRỊ KHÁCH HÀNG (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)
Tham khảo:
- http://www.openerp.com/products/crm
- http://www.sugarcrm.com/crm/products/sugar-suite/components.html
- http://www.misa.com.vn/Default.aspx?Page=ProductView&ProductID=MISACRMNET2008

04    PHẦN MỀM QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (MANUFACTURING MANAGEMENT)
Tham khảo:
- http://www.openerp.com/products/manufacturing


05    PHẦN MỀM QUẢN TRỊ KẾ TOÁN (ACCOUNTING MANAGEMENT)
Tham khảo:
- http://www.openerp.com/products/accounting
- http://www.misa.com.vn/Default.aspx?Page=ProductView&ProductID=SMENET2010

06    PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT)
Tham khảo:
- http://www.openerp.com/products/project
- http://www.dotproject.net/

07    PHẦN MỀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)
Tham khảo:
- http://www.openerp.com/products/hr
- http://misa.com.vn/Default.aspx?Page=ProductView&ProductID=MISAHRM

08    PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG BÁN LẺ (POINT OF SALE MANAGEMENT)
Tham khảo:
- http://www.openbravo.com/product/pos/

09    PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
Tham khảo:
- http://www.htmedsoft.com/

10    PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Tham khảo
- http://www.edusoft.net.vn/default.aspx?page=detailspro&proname=EDUSOFT

11    PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI LIỆU (DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM)
Tham khảo
- http://www.alfresco.com/products/dm


12    PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỘNG TÁC (COLLABORATION SYSTEM)
Tham khảo
- http://www.google.com/apps/
- http://www.alfresco.com/products/collaboration/

13    PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐỊA ỐC
Tham khảo
- http://www.diaoconline.vn


14    PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG
Tham khảo
- http://www.vietnamwork.com/
- http://www.hrvietnam.com/

Danh sách đăng kí nhóm (cập nhật 30/09)

posted Sep 26, 2010, 2:34 AM by Tai Huynh   [ updated Sep 30, 2010, 2:19 AM ]


1-8 of 8