Danh sách nhóm thuyết trình 07TH1D

posted Mar 17, 2011, 9:44 PM by Tai Huynh   [ updated Mar 24, 2011, 11:01 PM ]
1. Tài liệu thuyết trình:
 • Head First PMP 
2. Phân công thuyết trình:
 • Nhóm 1 thuyết trình chương 12.
 • Nhóm 2 thuyết trình chương 8.
 • Nhóm 3 thuyết trình chương 2.
 • Nhóm 4 thuyết trình chương 7.
 • Nhóm 5 thuyết trình chương 4.
 • Nhóm 6 thuyết trình chương 13.
 • Nhóm 7 thuyết trình chương 6.
 • Nhóm 8 thuyết trình chương 3.
 • Nhóm 9 thuyết trình chương 14.
 • Nhóm 10 thuyết trình chương 9.
 • Nhóm 11 thuyết trình chương 10.
 • Nhóm 12 thuyết trình chương 11.
 • Nhóm 13 thuyết trình chương 15 - 100 câu sau.
 • Nhóm 14 thuyết trình chương 5.
 • Nhóm 15 thuyết trình chương 15 - 100 câu đầu.
Comments