Danh sách nhóm lớp 07TH1D

posted Mar 24, 2011, 11:02 PM by Tai Huynh   [ updated Mar 24, 2011, 11:02 PM ]
nhóm 1 Nguyễn Văn Đại 070007T
Huỳnh Lê Quang Dũng 070061T
Ngô Thị Mỹ Hạnh 070096T
Nguyễn Thu Hương 070082T
nhóm 2 Nguyễn Thị Hường 070098T
Đỗ Quý Hiệu 070108T
Nguyễn Thị Kim Huệ 070130T
Trần Thanh Hoàng 070123T
Lý Chí Tài 070498M
Nguyễn Phạm Quang Việt 070520M
nhóm 3 Nguyễn Duy Bảo 070040T
Lương Nguyễn Trung Hiếu 070110T
Trần Minh Tùng 070326T
Dương Kiếm Anh 070022T
Đặng Huy Dũng 070060T
Dương Phi Bảo 070039T
Nguyễn Kim Huy 070135T
nhóm 4 Nguyễn Thành Công 070044T
Huỳnh Hữu Hồng Huệ 070129T
Hoàng Minh Hải 070089T
Tô Tiến Dũng 070065T
Đinh Vũ Trường Giang 070077T
Trương Trung Hiếu 070112T
nhóm 5 Võ Hoàng Bảo 070042T
Trần Tấn Duy 070075T
Phạm Phú Cường 070047T
Ngô Thị Kim Chi 070054T
Huỳnh Thị Ngọc Hương 070080T
nhóm 6 Nguyễn Đặng Hoa Cương 070045T
Dư Thanh Danh 070056T
Trần Hoàng An 070021T
Bùi Văn Bình 070036T
Huỳnh Nguyễn Duy 070068T
nhóm 7 Phạm Thi Hà 070085T
Trần Anh Hào 070088T
Nguyễn Thị Ngọc Hân 070079T
Hà Thị Kim Phượng 070052T
Đặng Thanh Hiếu 070109T
Phạm Hứa Yên 070525M
nhóm 8 Nguyễn Tuấn Anh 070027T
Nguyễn Thanh Hoàng 070122T
Lê Văn Hoàng 070457M
Hoàng Chí Quang 060092T
nhóm 9 Nguyễn Trung Đức 070016T
Diệp Quốc Huy 070133T
Trần Nguyễn Minh Cường 070049T
Lê Duy 070069T
Nguyễn Minh Hoàng 070120T
Đỗ Việt Tuyến 070517M
nhóm 10 Phạm Duy Thanh 910099T
Phạm Ngọc Thao 910100T
Nguyễn Văn Thanh 910253T
Nguyễn Việt Quân 060096T
nhóm 11 Nguyễn Văn Dũng 070064T
Trần Văn Hoài 070116T
Lưu Văn Minh Tri 070351T
Nguyễn Tấn Hoàng 070121T
Lê Thị Mỹ Hằng 070078T
nhóm 12 Đặng Quốc Bình 070032T
Phạm Văn Hiệp 070106T
Phan Đăng Thuận Hà 070086T
Phạm Phương Hồng Ngữ 910085T
Nguyển Đắc Phúc An 070018T
nhóm 13 Nguyễn Trọng Hảo 070095T
Phan Thanh Hải 070092T
Phạm Đăng Hưng 070114T
Trần Minh Tùng 070326T
nhóm 14 Võ Minh Hiếu 060023T
Đoàn Thanh Hải 060030T
Nguyễn Đình Minh Quân 060097T
Quách Tuấn Khải 060041T
Nguyễn Thanh Sang 060100T
nhóm 15 Nguyễn Anh Duy 070073T
Lý Hoàng Chương 070053T
Nhan Nguyễn Quốc Bảo 070041T
Nguyễn Công Danh 070057T
Huỳnh Ngọc Ân 070009T

Comments