Thông báo nộp bài tập lớn môn Java

posted Apr 22, 2011, 8:12 PM by Tai Huynh
Các lớp 07TH1D và 07TH3D nộp bài tập lớn môn Lập trình Java theo quy định sau:
 • Ngày nộp bài: 07/05/2011
 • Hình thức nộp: qua email và đính kèm
  • Tiêu đề email: [LỚP][NHÓM] BÀI TẬP LỚN JAVA -> v/d [07TH1D][SCTV] BÀI TẬP LỚN JAVA
  • To: hlttai @ itam.tdt.edu.vn
  • CC: các thành viên còn lại trong nhóm
  • Nội dung email: 
   • Bài tập lớn Java
   • Lớp: [LỚP]
   • Nhóm: [NHÓM]
   • Đề tài: [TÊN ĐỀ TÀI]
   • Danh sách nhóm: gồm Họ Tên, MSSV, Email
  • Đính kèm:
   • 1 file RAR đặt tên theo cấu trúc lop_nhom_java.rar (ví dụ: 07th1d_sctv_java.rar)
   • file RAR bao gồm 4 thư mục
    • 1 - Document: Tài liệu phân tích, thiết kế, hướng dẫn (nếu có)
    • 2 - Source: Toàn bộ source code + database (nếu có)
    • 3 - Release: File thực thi đã biên dịch (*.exe hoặc *.jar)
    • 4 - References: Tài liệu tham khảo (nếu có)
Comments