Đăng kí nhóm bài tập lớn (lớp 07TH1D + 07TH3D)

posted Feb 28, 2011, 10:19 PM by Tai Huynh   [ updated Feb 28, 2011, 10:22 PM ]
  • Các bạn đăng kí nhóm bài tập lớn cuối kì tại lớp trưởng. 
  • Mỗi nhóm gồm 2 bạn, thực hiện một ứng dụng nhỏ bằng Java.
  • Thông tin đăng kí
    • Họ tên, MSSV, Email, Điện thoại
    • Tóm tắt ứng dụng đề xuất trong 10-15 dòng.
  • Lớp trưởng tổng hợp và gửi lại thầy qua email hlttai@itam.tdt.edu.vn trễ nhất vào ngày 05/03/2011.
Comments