2011-tdt-java-announcements

Thông báo nộp bài tập lớn môn Java

posted Apr 22, 2011, 8:12 PM by Tai Huynh

Các lớp 07TH1D và 07TH3D nộp bài tập lớn môn Lập trình Java theo quy định sau:
 • Ngày nộp bài: 07/05/2011
 • Hình thức nộp: qua email và đính kèm
  • Tiêu đề email: [LỚP][NHÓM] BÀI TẬP LỚN JAVA -> v/d [07TH1D][SCTV] BÀI TẬP LỚN JAVA
  • To: hlttai @ itam.tdt.edu.vn
  • CC: các thành viên còn lại trong nhóm
  • Nội dung email: 
   • Bài tập lớn Java
   • Lớp: [LỚP]
   • Nhóm: [NHÓM]
   • Đề tài: [TÊN ĐỀ TÀI]
   • Danh sách nhóm: gồm Họ Tên, MSSV, Email
  • Đính kèm:
   • 1 file RAR đặt tên theo cấu trúc lop_nhom_java.rar (ví dụ: 07th1d_sctv_java.rar)
   • file RAR bao gồm 4 thư mục
    • 1 - Document: Tài liệu phân tích, thiết kế, hướng dẫn (nếu có)
    • 2 - Source: Toàn bộ source code + database (nếu có)
    • 3 - Release: File thực thi đã biên dịch (*.exe hoặc *.jar)
    • 4 - References: Tài liệu tham khảo (nếu có)

Thông báo học bù

posted Mar 23, 2011, 7:55 PM by Tai Huynh   [ updated Mar 23, 2011, 7:56 PM ]

Lớp 07TH1D học bù môn Java vào chiều thứ 6 tại phòng B306 (thay vì C411 như thông báo cũ)
Lớp 07TH3D học bù môn Java vào sáng thứ 7 tại phòng C208

Đăng kí nhóm bài tập lớn (lớp 07TH1D + 07TH3D)

posted Feb 28, 2011, 10:19 PM by Tai Huynh   [ updated Feb 28, 2011, 10:22 PM ]

 • Các bạn đăng kí nhóm bài tập lớn cuối kì tại lớp trưởng. 
 • Mỗi nhóm gồm 2 bạn, thực hiện một ứng dụng nhỏ bằng Java.
 • Thông tin đăng kí
  • Họ tên, MSSV, Email, Điện thoại
  • Tóm tắt ứng dụng đề xuất trong 10-15 dòng.
 • Lớp trưởng tổng hợp và gửi lại thầy qua email hlttai@itam.tdt.edu.vn trễ nhất vào ngày 05/03/2011.

1-3 of 3