Thông báo về ngày 07/05 và ngày 14/05

posted Apr 29, 2011, 7:11 PM by Tai Huynh   [ updated Apr 29, 2011, 7:17 PM ]
13h00 07/05/2011 F301, thầy giải thích về bài tập lớn và yêu cầu chuẩn bị (bài tập 3 trong file đính kèm)
13h00 14/05/2011 F301, thực hiện bài tập trên phần mềm mô phỏng (đọc kĩ thông báo về chuẩn bị làm bài).
ć
Tai Huynh,
Apr 29, 2011, 7:17 PM
Comments