Gửi slide cho thầy trước khi báo cáo 1 tuần

posted Mar 10, 2011, 7:56 AM by Tai Huynh   [ updated Mar 10, 2011, 7:58 AM ]
Theo thống nhất buổi học đầu tiên, các nhóm sẽ gửi slide cho thầy 1 tuần trước khi thuyết trình. Riêng 2 nhóm đầu tiên cho phép gửi trước 3 ngày. Do vậy, Nhóm 1 (TT2C) và nhóm 2 (NTT) gửi slide cho thầy vào giữa tuần sau nhé.
Comments