Hình thức đánh giá môn học

posted Feb 26, 2011, 1:50 AM by Tai Huynh   [ updated Feb 26, 2011, 2:04 AM ]
Điểm cuối kì = 40% điểm thuyết trình + 60% điểm bài tập nhóm
  • Thuyết trình:
    • Mỗi nhóm thực hiện đọc, tìm hiểu và trình bày lại 1 phần trong tài liệu môn học (PMP-BOK 4)
    • Bắt đầu thuyết trình từ tuần 19/03 (nhóm 1) đến 07/05 (nhóm 8). Ngày 23/04 sẽ có 2 nhóm thuyết trình bù cho ngày 30/04 được nghỉ.
  • Bài tập nhóm:
    • Mỗi nhóm phân tích kĩ dự án mẫu và nhập vào phần mềm mô phỏng.
    • Thực hiện quản lý dự án trên phần mềm mô phỏng vào ngày 21/05.
Comments