TRANG CHỦ‎ > ‎

ĐH KHTN - QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM - 2011

Recent Announcements

 • Điểm cuối kì Sinh viên:    1. Hoàng Duy Khánh 0711303  | 2. Trần Minh Hiền 0711311 | 3. Nguyễn Hoàng Linh 0711287 | 4. Trương Việt Chương 0711283  | 5. Phan Vĩnh Phúc 0711317 | 6. Trần Lưu ...
  Posted Jul 18, 2011, 2:07 AM by Tai Huynh
 • Điểm thuyết trình Thời gian:    26/03/2011Chủ đề:        PROJECT INTEGRATION  MANAGEMENTSinh viên:    1. Hoàng Duy Khánh 0711303  | 2. Trần Minh Hiền 0711311 | 3. Nguyễn Hoàng Linh 0711287 | 4. Trương Việt ...
  Posted Apr 29, 2011, 7:35 PM by Tai Huynh
 • Thông báo về ngày 07/05 và ngày 14/05 13h00 07/05/2011 F301, thầy giải thích về bài tập lớn và yêu cầu chuẩn bị (bài tập 3 trong file đính kèm)13h00 14/05/2011 F301, thực ...
  Posted Apr 29, 2011, 7:17 PM by Tai Huynh
 • Chuẩn bị làm bài tập lớn Để chuẩn bị cho việc làm bài tập lớn quản lí dự án phần mềm trong phần mềm mô phỏng, các nhóm cần chuẩn bị như sau:1. Mỗi nhóm ...
  Posted Apr 22, 2011, 8:29 PM by Tai Huynh
 • Slide nhóm 5,6,7,8 nhóm 5: quality managementnhóm 6: human resource managementnhóm 7: risk managementnhóm 8: procurement management
  Posted Apr 22, 2011, 8:10 PM by Tai Huynh
 • Slide nhóm 3 + 4 Slide của nhóm 3 (project time  management). Slide của nhóm 4 (project cost management). 
  Posted Apr 4, 2011, 5:08 PM by Tai Huynh
 • Slide nhóm 1 + 2 Slide của nhóm 1 (Integrated Management) Slide của nhóm 2 (Scope Management)
  Posted Apr 4, 2011, 5:10 PM by Tai Huynh
 • Gửi slide cho thầy trước khi báo cáo 1 tuần Theo thống nhất buổi học đầu tiên, các nhóm sẽ gửi slide cho thầy 1 tuần trước khi thuyết trình. Riêng 2 nhóm đầu tiên cho phép gửi trước 3 ...
  Posted Mar 10, 2011, 7:58 AM by Tai Huynh
 • Trình tự thuyết trình Thời gian:    26/03/2011Chủ đề:        PROJECT INTEGRATION  MANAGEMENTSinh viên:    1. Hoàng Duy Khánh 0711303  | 2. Trần Minh Hiền 0711311 | 3. Nguyễn Hoàng Linh 0711287 | 4. Trương Việt ...
  Posted Mar 26, 2011, 1:17 AM by Tai Huynh
 • Hình thức đánh giá môn học Điểm cuối kì = 40% điểm thuyết trình + 60% điểm bài tập nhómThuyết trình: Mỗi nhóm thực hiện đọc, tìm hiểu và trình bày lại 1 phần trong tài liệu ...
  Posted Feb 26, 2011, 2:04 AM by Tai Huynh
Showing posts 1 - 10 of 10. View more »

Recent Files

 • Head First PMP   0k - Mar 17, 2011, 9:41 PM by Tai Huynh (v3)
  ‎Head First PMP‎
 • PM BOK4   0k - Feb 28, 2011, 11:10 PM by Tai Huynh (v3)
  ‎Project Management Body of Knowledge 4‎
Showing 2 files from page 2011-hcmus-spm-files.