Kế hoạch thực hiện đồ án

posted Mar 16, 2011, 7:06 PM by Tai Huynh   [ updated Apr 13, 2011, 7:21 PM ]
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
  • Tuần 01 - 02 (12/03/2011):
   • Mục tiêu: Tìm hiểu tổng quan về đề tài, chọn ứng dụng website để xây dựng (đối với các đề tài áp dụng công nghệ)
   • Báo cáo kế hoạch thực hiện đề tài (xem nội dung bên dưới)
  • Tuần 03 - 06 (09/04/2011):
   • Mục tiêu: Tìm hiểu về công nghệ / framework
  • Tuần 07 - 08 (23/04/2011):
   • Mục tiêu: Phân tích khả năng đáp ứng của công nghệ / framework với đề tài của mình
  • Tuần 09 - 12 (21/05/2011):
   • Mục tiêu: Hiện thực ứng dụng
  • Tuần 12 (21/05/2011):
   • Báo cáo cuối kì
Comments