Nộp đồ án cuối kì

posted May 12, 2011, 8:04 PM by Tai Huynh   [ updated May 12, 2011, 8:09 PM ]
 • Thông báo về việc nộp đồ án 1 và 2 như sau:
  • Ngày nộp đồ án: 16/05/2011
  • Hình thức nộp đồ án: Bản in + Qua email
   • Bản in:
    • In slide thuyết trình (4 slide 1 trang)
    • CD theo cấu trúc thư mục sau
     • Documents: File ppt thuyết trình
     • Source: Source code (zip) + Database (zip) đồ án
     • Reference: Các tài liệu tham khảo khác.
   • Qua email:
    • Gửi mail đến: hlttai @ itam.tdt.edu.vn
    • Tiêu đề mail: [TDT][DOAN] MSSV1 + MSSV2 ...
    • Nội dung mail:
     • Loại đồ án:
     • Danh sách sinh viên:
     • Đính kèm file ppt
Comments