Báo cáo lần 1

posted Mar 25, 2011, 11:33 PM by Tai Huynh   [ updated Mar 25, 2011, 11:35 PM ]
1. Các nhóm thầy đã email hẹn gặp vào thứ 3 tuần sau (29/03) nhớ in báo cáo ra trước và đến đúng giờ.
2. Các nhóm thầy yêu cầu sửa lại báo cáo thì nộp lại trong tuần sau (28-31/03)
Comments