ĐH-KHTN - 2012 - QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Do một số bạn đã tốt nghiệp nên danh sách nhóm đăng kí đợt trước không còn chính xác. Nên giờ các bạn sẽ làm thuyết trình 1 người / 1 đề tài.

Tài liệu tham khảo: 'Reilly - Head First PMP 2nd Edition (2009).pdf 
1/ Cài đặt Dropbox
2/ Nhấn vào link: http://db.tt/vjdz7WR1
3/ Chọn Copy to My Dropbox

Chọn đề tài
Đề tài thuyết trình: từ chương 2 đến chương 11
Cách chọn đề tài: lấy chữ số cuối của MSSV cộng 2.
Ví dụ: MSSV 09876567T -> chữ số cuối = 7 -> thuyết trình chương 7+2 = 9

Thời gian
1/ 3 tuần kể từ ngày 24/03
2/ Bài thuyết trình nộp về me@hlttai.com, subject: [HCMUS] Quan li du an Comments