Về việc kiểm tra cuối kì

posted May 14, 2012, 8:10 PM by Tai Huynh   [ updated May 17, 2012, 7:51 AM ]
1/ Cài đặt Dropbox, link download http://db.tt/W38QoG70
2/ Tải tài liệu hướng dẫn phần mềm giả lập, link download https://www.dropbox.com/sh/30h3xj5uxs8wgsy/qDjCkqrgoi
3/ Đọc kĩ cách sử dụng phần mềm.
4/ Thời gian làm bài tập lớn từ ngày 20 -> 30/05, thông báo sau.
Comments