Kế hoạch môn học

posted Feb 25, 2012, 1:01 AM by Tai Huynh
Buổi 5: nghỉ
Buổi 6: nhóm 1, 12, 13, 2
Buổi 7: nhóm 3, 4, 14, 15
Buổi 8: nhóm 5, 6, 7, 8
Buổi 9: nhóm 9, 10, 11
Buổi 10: nhóm 16, 17, 18
Buổi 11+12: thi


Comments