TRANG CHỦ • HỌC KÌ 2 - NĂM 2012
 • HỌC KÌ 1 - NĂM 2012
  • THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (ĐH TĐT)  - cập nhật lịch thi cuối kì 04/06/2012
  • QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM (ĐH KHTN) - cập nhật 15/05/2012
  • QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM (ĐH TĐT)   - cập nhật lịch thi cuối kì 04/06/2012
  • CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG (ĐH TĐT)  cập nhật lịch thi cuối kì 04/06/2012
  • PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (ĐH TĐT)
  • ĐỒ ÁN MÔN HỌC  - cập nhật 11/03/2012
 • NĂM 2011
    • ĐỒ ÁN MÔN HỌC (ĐH TĐT)  - cập nhật 05/01/2012
    • PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (ĐH KHTN) - cập nhật 21/12/2011  
    • PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (ĐH TĐT) - cập nhật 21/12/2011
    • CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (ĐH TĐT)
    • CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (ĐH TĐT)
    • ÔN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH (ĐH VĂN LANG)
    • QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM (ĐH KHTN)
    • QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM (ĐH TĐT)
    • CHUYÊN ĐỀ JAVA (ĐH TĐT)
   • NĂM 2010
    • PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (ĐH KHTN)
    • PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (ĐH TĐT)
    • CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (ĐH TĐT)
   • NĂM 2009
    • PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (ĐH KHTN)
    • PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (ĐH TĐT)
    • CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (ĐH TĐT)
   • NĂM 2008 (+ về trước)
    • PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (ĐH KHTN)
    • LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (ĐH KHTN)
    • PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (ĐH TĐT)
    • CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (ĐH TĐT)
    • CÁC CÔNG CỤ LẬP TRÌNH MẠNG (ĐH TĐT)
    • LẬP TRÌNH UNIX (ĐH TĐT)
    • NGUYÊN LÝ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (ĐH TĐT)